Development Instructor
Location: Cardiff
Salary and Benefits

Salary - £20,300 - £27,000, band 5 (starting salary: £20,300 - £21,430)
Fixed Term (until March 2019)
Full time- 35 hours a week

Date Posted: 22/3/2018
Job Reference 008404

Please apply online using a CV and Supporting Statement www.princes-trust.org.uk/about-the-trust/jobs/vacancies

Description:
Development Instructor
Job reference 008404


Closing Date 18th April

The Prince's Trust is a youth charity that helps change young lives. We give practical and financial support, developing key workplace skills, such as confidence and motivation. We work with 11 to 30-year-olds who have struggled at school, have been in care, are long-term unemployed or have been in trouble with the law. We have helped more than 825,000 young people since 1976 and support 100 more each working day. More than three in four young people we helped last year moved into work, education or training. We are committed to equality and valuing diversity.

A fantastic opportunity has arisen in our Cardiff centre to join the Adventurous Activities team. In this role you will be able to use your outdoor skills to affect change in young people's lives. We use a mixture of outdoor residential and day sessions to change young people's lives for the better.

You will get to deliver a wide range of outdoor activities across a wide range of venues including North and South Wales. There is an opportunity to deliver in other parts of the country in our other centres.

In this role you will have time for development both inside and outside the job with generous training opportunities, quarterly AA development days, 3 days of technical training guaranteed per year, no work commitments at the weekend, toil accrued for residentials and an average of 35 hours per week.

If you have experience using the outdoors as a medium for personal social development and want to work in a supportive and forward looking team we would love to hear from you.

The Prince's Trust is committed to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment. The successful applicant will be required to apply for an enhanced DBS check

Closing Date 18th April

Cyfnod Penodol (tan fis Mawrth 2019)
Amser llawn - 35 awr yr wythnos

Elusen ieuenctid yw The Prince's Trust sy'n helpu i newid bywydau ifanc. Rydym ni'n rhoi cefnogaeth ymarferol ac ariannol, gan ddatblygu sgiliau sy'n allweddol i'r gweithle, fel hyder a symbyliad. Rydym ni'n gweithio gyda phobl ifanc 11-30 oed sydd wedi cael trafferth yn yr ysgol, sydd wedi bod mewn gofal, sy'n ddi-waith ers cyfnod hir, neu sydd wedi mynd i drafferth gyda'r gyfraith. Rydym ni wedi helpu mwy na 825,000 o bobl ifanc ers 1976 ac rydym ni'n cefnogi 100 arall bob diwrnod gwaith. Llwyddodd dros dri o bob pedwar person ifanc y gwnaethon ni eu helpu'r llynedd i symud i mewn i waith, addysg neu hyfforddiant. Rydym ni'n ymroddedig i gydraddoldeb a gosod gwerth ar amrywiaeth.

Mae cyfle gwych wedi codi yn ein canolfan yng Nghaerdydd i ymuno a'r tim Gweithgareddau Anturus. Yn y rol hon byddwch chi'n gallu defnyddio eich sgiliau awyr agored i greu newid ym mywydau pobl ifanc. Rydym ni'n defnyddio cyfuniad o sesiynau preswyl a dydd yn yr awyr agored i newid bywydau pobl ifanc er gwell.

Byddwch chi'n cael cyfle i gyflwyno amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored mewn ystod o leoliadau, fydd yn cynnwys Gogledd a De Cymru. Bydd cyfle i gyflwyno mewn rhannau eraill o'r wlad yn ein canolfannau eraill.

Yn y rol hon bydd gennych chi amser i ddatblygu y tu mewn a'r tu allan i'r swydd, gyda chyfleoedd hyfforddi hael, diwrnodau datblygu Gweithgareddau Anturus bob chwarter, 3 diwrnod o hyfforddiant technegol wedi'u gwarantu bob blwyddyn, dim ymrwymiadau gwaith ar y penwythnos, cronni oriau 'toil' am sesiynau preswyl a chyfartaledd o 35 awr yr wythnos.

Os oes gennych chi brofiad o ddefnyddio'r awyr agored yn gyfrwng ar gyfer datblygiad personol a chymdeithasol, ac rydych chi'n awyddus i weithio mewn tim blaengar a chefnogol, byddem ni wrth ein bodd yn clywed oddi wrthych.

Mae The Prince's Trust yn ymroddedig i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc, ac mae'n disgwyl i bob aelod o staff a gwirfoddolwr rannu'r ymrwymiad hwnnw. Bydd gofyn bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gwneud cais am wiriad manwl gan y GDG.

NODYN I ASIANTAETHAU RECRIWTIO

Mae'n well gennym ni benodi pobl yn uniongyrchol, ond mae gennym ni restr o gyflenwyr cymeradwy pan fydd angen cymorth arnon ni. Fe gysylltwn ni a chi os bydd angen eich help.

Rydym ni'n cadw'r hawl i newid y dyddiad cau yn ol nifer yr ymatebion a ddaw i law. Gofynnir i chi gyflwyno eich cais cyn gynted a phosibl er mwyn sicrhau ei fod yn cael ei ystyried yn y broses ddethol. Os oes gennych chi anabledd, ac rydych chi'n gallu dangos y byddai cau'r swydd hon yn gynnar yn effeithio ar eich gallu i gyflwyno cais mewn pryd, cysylltwch a'n tim Adnoddau Dynol ar 0207 543 7444 neu anfonwch e-bost i HRHelpdesk@princes-trust.org.uk i ofyn am wneud trefniadau i gyflwyno cais o fewn y terfyn amser gwreiddiol.

QUALIFICATIONS
See main text